Foto

„Skokanem“ desetiletí se stala obec Lubná, kde přibylo 65 nových domů a 330 obyvatel.

 

Český statistický úřad zveřejnil výsledky sčítání lidu, bytů a domů z března loňského roku

„Skokanem“ desetiletí Lubná – přibylo 330 obyvatel

RAKOVNÍK. Vloni k 26. březnu proběhlo v České republice sčítání lidu, bytů a domů. Akce, kterou národ přijímal s velkými rozpaky, zná nyní – po více než roce – výsledky. Kdo má rád statistické údaje, určitě si přijde na své. I když sčítání už nepřináší tak podrobné údaje, jako před rokem 1989, stejně hodně vypovídá o demografickém vývoji v našich luzích a hájích. Podívejme se na některé zajímavé informace, které ze sčítání vyplynuly…

Je nás přes 10,5 milionu

Začněme stručným celorepublikovým přehledem. Ke dni sčítání měla ČR 10 562 214 obyvatel. Oproti poslednímu sčítání v roce 2001 (k 1. 3.) si „polepšila“ o 332 154 obyvatel. Cizinců u nás bylo hlášeno 449 450 (v roce 2001 jen 124 668). Nejvyšší počet cizinců tvoří Ukrajinci (117 810), Slováci (84 380) a Vietnamci (53 110).

Ekonomicky aktivních je 5 172 737 obyvatel (v r. 2001 – 5 253 400 obyv.). Věřících, kteří se hlásí k některé z církví nebo náboženské společnosti je 1 467 438 (v r. 2001 – 3 288 088). Nejvíc je římských katolíků – 1 083 899. Bez náboženské víry je 3 612 804 obyvatel (2001 – 6 039 991). Domů bylo celkem sečteno 2 149 756 (v r. 2001 1 969 018), z toho trvale obydlených 1 772 909. Valnou většinu tvoří rodinné domy, kterých je 1 529 834, bytových domů je 214 643.

Jen 12 Romů

Okres Rakovník měl k 26. 3. 2011 celkem 55 632 obyvatel, což je o 3145 lidí více než při předchozím sčítání v roce 2001. Poměr mužů a žen je téměř totožný – mužů je 27 762 a žen 27 870. Výrazný nárůst zaznamenali cizinci, žijící v okrese. Komisaři jich napočítali 2459, zatím co před deseti lety jen 480. Nejvíce je zde Vietnamců – 944 (v r. 2001 – 90), Ukrajinců – 784 (v r. 2001 – 97) a Slováků – 279 (v r. 2001 – 81). Kromě nich žije v okrese 91 Poláků, 78 Rusů a 44 Němců.

K české národnosti se hlásí 38 605 obyvatel okresu (v r. 2001 – 50 365), k moravské 46 obyv., k slovenské 466, k polské 75, k německé 41 a ke slezské dva. Je zajímavé, že pouze 12 občanů (!) okresu se hlásí k romské národnosti. Svoji národnost neuvedlo 15 468 občanů (v roce 2001 to bylo jen 797 obyv.).

Nejsilnější věkovou skupinou jsou muži v rozmezí 15 – 64 let. Těch je 20 148, žen v této věkové kategorii je 19 018. V okrese došlo k nárůstu počtu seniorů (nad 65 let). Ke dni sčítání jich to žilo 8573 (před 10 let 7476). Naopak další pokles zaznamenal počet nejmladších obyvatel do 14 let. Zatímco v roce 1991 bylo evidováno 11 118  dětí a v roce 2001 8411, vloni to bylo už jen 7893 dětí.

Věřících ubývá

Sčítání lidu zjišťovalo také rodinný stav obyvatel okresu. Z 27 762 mužů jich je 12 242 svobodných, 12 025 ženatých, 2650 rozvedených a 731 ovdovělých. Z 27 870 žen je 9481 svobodných, 11 717 vdaných, 3058 rozvedených a 3568 ovdovělých.

Nejvíce lidí má na Rakovnicku střední vzdělání (střední školy bez maturity plus vyučených) – těch je 16 954. Úplné střední vzdělání s maturitou a vyšší odborné vzdělání včetně nástavbového má 14 263 lidí. Vysokoškolsky je vzděláno 4028 lidí. Základní vzdělání má 9198 obyv. a zcela bez vzdělání je v okrese pouhých 361 jedinců.

Ekonomicky aktivních je 26 715 obyv. okresu (v r. 2001 – 26 319). Zaměstnaných je 24 148 obyv., osob samostatně výdělečně činných je 3147 a nezaměstnaných 2567 (v r. 2001 – 2086, v r. 1991 – jen 415). V okrese působí 735 zaměstnavatelů.

Nepovinnou otázkou na sčítacích arších byla náboženská víra. Věřících, kteří se nehlásí k žádné církvi nebo náboženské společnosti, je na Rakovnicku 2574. Věřících, hlásících se k církvi, je 2855 (v r. 2001 – 7564, v r. 1991 – 12 736). Největší zastoupení mají římští katolíci, kterých je 1537 (v r. 2001 – 5421, v r. 1991 – 9580). Druhou nejpočetněji zastoupenou církví je Církev československá husitská s 259 příslušníky a třetí Českobratrská církev evangelická, k níž se hlásí 71 lidí.

Bez náboženské víry je 26 014 obyvatel okresu (v r. 2001 – 41 769, v r. 1991 – 31 688).

Nejvíc se topí plynem

V okrese Rakovník je celkem 16 985 domů, z toho 12 664 obydlených. Rodinných domů je 11 525, bytových domů 909. Fyzické osoby vlastní 11 241 obydlených domů, obec nebo stát 282 a bytová družstva 96.

Ze 4122 trvale neobydlených rodinných domů jich 2701 slouží k rekreaci, nezpůsobilých k bydlení je 222.

Obydlených bytů je v okrese 19 504. Internetem je vybaveno 10 588 bytů, koupelnu nebo sprchový kout má 18 857 bytů, splachovací záchod 18 494 bytů.

Zajímavé jsou i údaje o způsobu vytápění bytů. Celkem 13 709 bytů je vytápěno ústředním topením, 2239 etážovým topením s kotlem v bytě, 2837 kamny na pevná paliva a 2820 z kotelny umístěné mimo dům. Nejčastěji používaným topivem v okrese je plyn (6504 bytů), dále uhlí, koks nebo uhelné brikety (5337), dřevo (2191) a elektřina (1745).

Rakovník – ubylo 505 dětí

Český statistický úřad zveřejnil také údaje o sčítání v jednotlivých obcích okresu. Podívejme se alespoň na největší z nich.

Město Rakovník 16 731 obyvatel, což je oproti poslednímu sčítání v roce 2001 nárůst o pouhých 36 obyvatel a oproti roku 1991 pokles o 694 obyvatel. Ve městě žije 1224 cizinců (nejvíc je Vietnamců – 614, Ukrajinců – 283 a Slováků – 137). I v okresním městě populace stárne. Lidí nad 65 let je 2636, což je oproti roku 2001 nárůst o 513 lidí. Naopak ubývá nejmladších příslušníků populace – oproti poslednímu sčítání ubylo 505 dětí do 14 let.

Podobně jako v celém okrese i v Rakovníku jsou nejpočetnější skupinou, co se vzdělání týká, středoškoláci s maturitou nebo vyšším odborným vzděláním. Je jich 5033. Zcela bez vzdělání je zde 86 lidí. Ekonomicky aktivních je 8180 obyv., nezaměstnaných 678.

K církvím nebo náboženským společnostem se hlásí 892 Rakovničanů (v r. 2001 to bylo 2165 obyv.), bez víry je 7885 lidí. Opět se potvrzuje, že Rakovník patří k nejateističtějším městům.

Nové Strašecí a Jesenice

Nové Strašecí zaznamenalo nárůst obyvatel. Ke dni sčítání jich mělo 5246, v roce 2001 jen 5054. Ve městě žije 97 cizinců, nejvíc Ukrajinců – 42 a Vietnamců – 15. I v tomto městě byl zaznamenán pokles nejmladších obyvatel do 14 let: v roce 2001 jich tu bylo 910, vloni jen 771. Ekonomicky aktivních je 2741 obyv., nezaměstnaných 205. Ani ve Strašecí to není s vírou bůhvíjaké. K církvím se hlásí 346 obyv., nevěřících je 2594.

Třetí město okresu – Jesenice – je na tom ve většině ukazatelích obdobně. Město má 1808 obyvatel (od posledního sčítání došlo k nárůstu o 163 obyvatel). Počet dětí poklesl o pouhých 11 (255 oproti 266). Ve městě žije (vzhledem k počtu obyvatel) poměrně hodně cizinců – 157 (oproti roku 2001 nárůst o 138). Jednoznačnou většinu z nich tvoří Ukrajinci, kterých je v Jesenici 120. Kupodivu ani jeden občan Jesenice se nehlásí k romské národnosti. Věřících je zde 93 lidí, bez náboženské víry 376 obyvatel.

V případě tohoto ukazatele připomínáme, že zodpovězení dotazu na víru bylo dobrovolné, a tak statistické údaje jsou oproti realitě zkreslené. Statistici mohli podchytit pouze informace z vyplněných dotazníků.

Většina obcí se rozrůstá

Na závěr si ještě uveďme údaje o počtech obyvatel v dalších vybraných obcích okresu:

Čistá – nyní 900 obyv./v roce 2001 920 obyv., 471 domů. Hořesedly – 446/425, 127, Hořovičky – 520/419, 190, Kněževes – 1058/932, 351, Kolešovice – 826/852, 291, Křivoklát – 688/677, 263, Lišany – 668/634, 237, Lubná – 1055/725, 299, Lužná – 1804/1804, 642, Mšec -

880/828, 349, Mutějovice – 819/759, 338, Petrovice – 265/242, 121, Roztoky – 1142/1026, 227, Ruda – 733/652, 264, Rynholec – 869/687, 300, Řevničov – 1406/1412, 508, Senomaty – 1072/897, 431, Slabce – 762/701, 353, Šanov – 509/463, 218, Zbečno – 467/437, 265.

Z uvedeného přehledu vybraných obcí Rakovnicka lze vyčíst zajímavá fakta. S výjimkou Čisté, Kolešovic a Řevničova, kde došlo k nepatrnému poklesu obyvatel, se všechny ostatní obce rozrostly. Určitou raritou okresu je Lužná, která má naprosto stejný počet obyvatel (1804) jako před deseti lety.

„Skokany“ desetiletí lze nazvat Lubnou (nárůst o 330 obyv.), Rynholec (+ 182), Senomaty (+ 175), Kněževes (+ 126) a Roztoky (+ 116). Projevila se zde prozíravá politika obecních zastupitelstev, která se zaměřila na individuální výstavbu rodinných domků.

Nejvíc domů přibylo za posledních let v Lubné, kde jich „vyrostlo“ 65, v Senomatech 63 a v Rynholci 42. Podrobné výsledky sčítání v okrese najdete na webových stránkách: http://vdb.czso.cz – po otevření najít Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vybrat Vše o území a po otevření zadat příslušnou obec.

Tomáš Bednařík

« Zpět