O pískovně rozhodne kraj

NOVÝ DVŮR, CHRÁŠŤANY. Odpůrci otevření pískovny v Novém Dvoře mají jednu z posledních možností vznášet připomínky. V kanceláři vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu se nachází studie vlivu stavby na životní prostředí a bude tu k dispozici k připomínkování do konce května. Do 4. června bude materiál k nahlédnutí ještě na krajském úřadě odboru životního prostředí a zemědělství, kam je možno zasílat i veškeré písemné podněty.

Rakovnický odbor životního prostředí k materiálu připravuje svoje vyjádření. "Vycházíme z toho, že v regionu existují velice kvalitní zásoby štěrkopísků v pískovně v Hlavačově, které vystačí až na 50 let. Dokud se nevytěží, není dle OŽP důvod otevírat nová ložiska a znehodnocovat tak další pozemky," míní vedoucí odboru životního prostředí Alena Škoudlínová. Narušení krajinného rázu vidí v tomto případě jako zcela zbytečné. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je nutné přihlížet k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. V otázce vlivu těžby na životní prostředí spatřuje vedoucí odboru i několik dalších problémů. "Těžební společnost uvažuje o suché těžbě, která s sebou přináší prašnost z vlastní těžby i z provozu nákladních aut, tím by se však měla zabývat především obec. Pak je tu otázka hlučnosti, která ale náleží k hodnocení hygienikům. Dalším problémem je spotřeba vody. Písky v této oblasti jsou jílovité a musí se prát. K tomu účelu má být používána voda z Novodvorského potoka a má být vedena potrubím přes les (může dojít k narušení kořenového systému stromů). Novodvorský potok není dostatečně vodný a dle předložené dokumentace je zde především problém s odběrem vody pro praní štěrkopísků. Na potoce by měla proto vzniknout akumulační nádrž. Firma počítá s doplňováním vody především pomocí přívalových dešťů a z tání sněhu. Rakovnicko však leží ve srážkovém stínu Krušných hor, takže nelze s tímto zdrojem příliš počítat. Místní zemědělci by mohli mít problém s množstvím vody v současné závlahové nádrži, která se nachází pod plánovanou akumulační nádrží," naznačuje Škoudlínová další riziko. Jednoduché také nebude zabezpečit odpadní vody z pískovny. Problém by mohl i nastat s přeložkou vysokotlaku plynu a elektrického vedení vysokého napětí na dno pískovny (hloubka pískovny má být 35 m). Městský úřad Rakovník se k otevření pískovny vyjadřuje jako orgán státní správy a jeho vyjádření je z výše popsaných důvodů negativní. "Studii vlivu stavby na životní prostředí považujeme za nedostatečnou, hlavně v oblasti vod, a jak už jsem řekla, dokud nebude vytěžena pískovna Hlavačov, je další těžba nadbytečná," uzavírá Škoudlínová. Kraj, který vydá ve věci klíčové stanovisko, bude vycházet jak z vyjádření městského úřadu tak i z dalších podnětů. Měl by vyhodnotit každou připomínku, která se vztahuje k problematice životního prostředí. Každá petice stejně jako dopis jednotlivce může sehrát svoji roli. V minulosti již byla podána petice občanů Nového Dvora iniciovaná Ing. Václavem Procházkou, o věc se zajímá též nevládní nezisková organizace Metropolitní region a další subjekty.

Pavel Sklenička

« Zpět