Pro odběr vody nemá Novodvorský potok dostatečný průtok

Pískovna se blíží k realizaci

NOVÝ DVŮR/RAKOVNÍK. Několik let vypadalo, že záměr otevření pískovny s těžbou štěrkopísku v blízkosti Nového Dvora u Chrášťan usnul. Společnost ZAPA beton však ve svém plánu pokračuje. V současnosti je zahájeno územní řízení a ve středu se na Městském úřadě Rakovník konalo veřejné jednání ke dvěma bodům. Prvním bylo vybudování zázemí pro pískovnu, druhým změna využití území.

„Smyslem dnešního jednání je umožnit účastníkům řízení podat k těmto bodům námitky,“ vysvětlila Jana Dražanová z Odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník. Technologické zázemí a vodní nádrž mají vzniknout na pozemcích na katastru Nesuchyně, ostatní stavby na katastru Chrášťan.

Prvním tématem, o němž se diskutovalo, byla místní komunikace, která vede přes budoucí pískovnu a která je příjezdovou cestou k zemědělským pozemkům. „Komunikace sice vede po pozemcích ve vlastnictví investora, ale rozhodně nebude znemožněno její užívání. Zůstane přístupná, jako je doposud,“ uvedl Pavel Josefus, který se jednání zúčastnil jako zástupce investora.

Zásadnější diskuze se rozpoutala ohledně využívání vodních zdrojů. Písek se bude zpracovávat mokrou cestou, bude tedy propírán vodou z vybudované nádrže, která bude zásobována vodou z potoka. Podle zemědělské společnosti Agroscience z Chrášťan jí však není pro tento technologický postup v Novodvorském potoce dostatečné množství. Miloslav Klas ze společnosti Agroscience proto na jednání přizval Radmila Drahoňovského, který pro jeho firmu zpracoval ohledně této problematiky posudek. Podle něj pracovala EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) se starými údaji, neboť je v ní uváděn průměrný průtok v potoce 19 litrů za sekundu. A tato čísla už dnes neplatí.

„Probíhají tu klimatické změny a přímé měření, které prováděl Výzkumný ústav vodohospodářský, potvrdilo, že průměrný průtok v Novodvorském potoce je jen 5 až 7 l/s. Vodnost toku se za posledních třicet let snížila o čtyřicet až šedesát procent a bude se i nadále zhoršovat. Pakliže je při odběru pro pískovnu potřeba průtok 3,8 l/s a přitom je nutné dodržet sanační průtok 6 l/s, je nereálné napouštět nádrž z potoka,“ vysvětlil Radmil Drahoňovský s tím, že při současné vodnosti není možné navrženou technologii využívat.

Zástupce investora Pavel Josefus odmítal tvrzení, že EIA vycházela ze zastaralých podkladů, neboť byla dvakrát doplňována a prodlužována: „Součástí spisu je stanovisko Povodí Vltavy, které se zřízením nádrže a provozováním řadu souhlasí. Musí být splněny stanovené podmínky, s čímž investor počítá. Pozorování průtoku prováděl i projektant, víme, že je v potoce slabý, ale technologie úpravy je taková, že nádrž není doplňována vodou z potoka nepřetržitě. K jejímu úbytku dochází pouze výparem a při procesu nejsou produkovány odpadní vody. Nádrž bude mít stabilní vodní hladinu, pro její naplnění bude využíváno zimní tání sněhu a přívalové deště. Provozní řád neumožňuje odebírat vodu při menším průtoku než 6 l/s. Víme, že takový tam není prakticky nikdy. K zásobování nádrže proto budou používány pouze přívalové vody. V havarijních situacích nebude suroviny upravována a ponechána na skládkách.“

Právě kvůli nedostatečné vodnosti potoka bylo v závěru jednání podáno k záměru několik námitek. „Zdroj vody je nicotný až mizivý, odběr vody bude mít dopad i na okolní zemědělské pozemky, bude mít vliv na úrodnost polí v povodí Novodvorského potoka. Problém s průtokem se musí vyřešit, voda musí být přivedena odjinud,“ vyjádřil se Miloslav Klas.

Markéta Hartlová

« Zpět