Vyjádření okresního ředitelství policie

Abychom již pokud možno uzavřeli polemiku k celému případu, požádali jsme Okresní ředitelství Policie ČR o odpovědi na otázky, které ve svém dopise vznáší matka zemřelé.

1. Má matka nárok nahlédnout do pitevní zprávy o výsledku soudní pitvy?

Dle § 65 odst. 1 trestního řádu má jako zákonný zástupce právo nahlédnout do pitevní zprávy. Pitevní zpráva byla na SKPV Rakovník ke spisu doručena od soudních znalců dne 23. 9. 2005, do dnešního dne si matka zemřelé o nahlédnutí do pitevní zprávy nepožádala.

2. Proč dosud nebyla v souvislosti se smrtí malé Soni vyslýchána rodina?

Výslechy matky Krupkové a sester Heleny a Zuzany Krupkových byly z hlediska taktiky ponechány až nakonec, aby bylo možné na základě provedených svědeckých výpovědí ostatních svědků, reagovat na všechny zjištěné skutečnosti a nebylo pak nutné výslechy doplňovat či opakovat.

3. Jaké jsou zákonné podmínky pro výslechy dětí? Byly výslechy mutějovických dětí, zřejmě přátel Soničky, prováděny bez účasti dětského psychologa, jak tvrdí paní Krupková, a proč?

Všechna nezletilá děvčata byla vyslýchána za účasti sociální pracovnice Okresního úřadu Rakovník (p. Šaškové a p. Lelovské), což je plně v souladu s § 102 odst. 1 trestního řádu, cituji: "Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let o okolnostech, jejichž oživování paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvláště šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat. k výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán trestním řízení takovému návrhu vyhoví."

pplk. Mgr. Václav Zeman, ředitel OŘ P ČR Rakovník

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.