* Starosta nesouhlasí
s kritikou za výlepové plochy

Vážený pane Štěpánku, ve svém otevřeném dopise týkajícím se plakátovacích ploch v Rakovníku, věnujete největší prostor porovnání cen výlepové služby prováděné firmou Rengl s cenami, za které jste výlep prováděl sám. Věnujete se rovněž srovnání dostupnosti sběrného místa a termínům, kdy jsou plakáty vylepovány. Přesvědčujete mě o "podivnosti" mého rozhodnutí ve "výběrovém jednání o provozovateli výlepových ploch ve městě". a zde právě narážíme na Váš největší omyl.

Je třeba si uvědomit, že město Rakovník (a nikoli starosta města) vyhlásilo záměr pronájmu částí pozemků za účelem umístění výlepových ploch. Město v žádném případě neorganizuje provozování výlepových ploch ani do něj nijak nezasahuje a neprovádí ani žádné "výběrové jednání o provozovateli výlepových ploch". Je pouze vlastníkem pozemků, na nichž jsou výlepové plochy umístěny. Jako vlastník tedy hledalo nájemce. a pochopitelně se rovněž snažilo zabránit neoprávněnému užívání pozemků, k němuž instalací plakátovacích ploch na jeho pozemcích bez jakéhokoli právního podkladu několik let docházelo. Uzavřením řádné nájemní smlouvy byl stav napraven. Město Rakovník sleduje ale i další zájem než jen nájemní vztah k pozemkům, a to estetickou úroveň samotných výlepových ploch. Dnes jsou veškeré výlepové plochy nové, řádně označené, je kolem nich udržován pořádek. Především to zajímá občany města. Pochopitelně zákazníci výlepové služby mají další cíl, informovat o své činnosti za co nejméně peněz. Ceník výlepu však nebyl při rozhodování rady města o nájemci městských pozemků rozhodujícím kritériem. a opětovně zde zdůrazňuji, že se jednalo o rozhodování rady a nikoli starosty. Rada při svém jednání dala přednost firmě Rengl, avšak jí nabízenou nájemní smlouvu zpřísnila a, což je důležité, na polovinu zkrátila dobu trvání nájemního vztahu.

Ve svém dopise se rovněž věnujete počtu plakátovacích ploch umístěných ve městě. Tato otázka byla rovněž několikrát zmiňována. Vy jste dle svého tvrzení provozoval čtrnáct výlepových ploch, firma Rengl jen osm. Rada města odsouhlasila pronájem dvanácti částí pozemků pro umístění výlepových ploch, devět jich bylo nainstalováno, s jednou nesouhlasil DI PČR, který se v souladu se stavebním zákonem vyjadřoval ke stavebnímu řízení a jehož stanovisko je pro stavební úřad závazné, dvě plochy nebylo možné instalovat pro výhrady správců inženýrských sítí. Po dobu rekonstrukce autobusového nádraží byla dočasně demontována výlepová plocha tam umístěná. v současné době se zpracovávají podklady pro předložení záměru pronájmu dalších pozemků, na nichž by mohly být výlepové plochy umístěny. Firma Rengl ve městě vytipovala poměrně značné množství pozemků pro umístění dalších plakátovacích ploch. Čtyři z nich jsou ve vlastnictví města a právě pouze o těchto pozemcích může město rozhodovat. Radě města bude záměr pronájmu daných pozemků předložen na jednání dne 16. 11. 2005. Až bude záměr zveřejněn, bude se k němu moci s nabídkou přihlásit pochopitelně kdokoli, nikoli jen firma Rengl. Rada města bude po patnáctidenním zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Rakovník rozhodovat o uzavření nájemní smlouvy.

Pokud se jedná o černé výlepy, a to zejména ze strany SK Rakovník, budu Váš podnět řešit i prostřednictvím městské policie. Kromě článku v týdeníku Raport jsem jinou výtku nezaznamenal. Doufal jsem v celkovou nápravu. Jak informuje SK Rakovník o mistrovských zápasech, jsem se nezajímal, to opravdu zajišťuje někdo jiný. Černý výlep za nás nikdo nevyřeší. Firma Rengl na něj může jen upozornit a odstraňovat černý výlep na plochách, které provozuje.

Jinak jsem, pane Štěpánku, přesvědčen, že rozhodnutí rady města bylo správné. Postup, který město zvolilo, jsem Vám několikrát vysvětloval. Vaše činnost byla vlastně napůl nelegální, bez právního vztahu k pozemkům. Máme ve městě mnoho jiných problémů, jimiž se musíme zabývat, přesto si myslím, že vyřešíme i problém s plakátovacími plochami.

Ing. Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovníka

* Dopis čtenáře

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.