Proč ztroskotala dotace?

NOVÉ STRAŠECÍ. Již od září roku 2006 je vydáno stavební povolení na revitalizaci Strašeckého potoka a výstavbu nového rybníka, ale stále chybí peníze, přestože v poslední výzvě mělo město velkou šanci je získat. Už v roce 2006 bylo v žádosti uvedeno: „Erozní činnost Strašeckého potoka je natolik intenzivní, že dochází ke každoročním změnám nivelety potoka (zahlubování) a následně i ke změnám příčného profilu koryta. V některých místech je erozní činnost natolik intenzivní, že jeho hloubka je 2–3?m. V těchto místech jsou téměř strmé břehy, takže každé další snížení nivelety dna představuje nebezpečí podemletí a zřícení.“

Strašecký potok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. Dle vodního zákona je povinností správců toků pečovat o koryta vodních toků, sledovat jejich stav a stav pobřežních pozemků, oznamovat příslušnému vodohospodářskému úřadu závažné závady způsobené přírodními nebo jinými vlivy. Zeptali jsme se proto na ZVHS, jak tuto svou povinnost plní.

„Postupujeme dle vodního zákona a prováděcí vyhlášky. Strašecký potok je z pohledu legislativy vodní tok, který má přirozené koryto. ZVHS je tím dána povinnost provádět nejméně jednou za 5 let pravidelné prohlídky koryta a tuto povinnost plníme,“ uvádí Jana Timmermansová, vedoucí kanceláře generálního ředitele. „Při prohlídkách nebyly z naší strany zjištěny závady. Čímž se rozumí závada, která omezuje odtok povrchové vody, například nátrže a sesuvy břehů, nánosy nevznikající přirozenou činností vodního toku, padlé stromy a jiné překážky a cizorodé předměty v korytě vodního toku.“

V letošním roce v lednu podalo město Nové Strašecí žádost o poskytnutí finanční podpory na revitalizaci Strašeckého potoka v rámci Operačního programu životního prostředí z fondů EU. Náklady na stavbu jsou cca 9 miliónů korun, a jak jsme informovali v minulém čísle Raportu, město v tomto kole neuspělo. Proč tomu tak bylo? „Šlo o velmi dobrou akci, kterou jsme dokonce před několika lety spoluiniciovali,“ říká Pavel Mudra, vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny, a dodává: „V lednovém kole to byla jedna z nejlepších akcí, která však ztroskotala na tom, že byly propadlé souhlasy vlastníků pozemků. Přes to vlak nejede.“ Novostrašečtí si tak musí počkat na další výzvu do srpna až září letošního roku.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.