Místo sankce postaví hřiště?

NOVÉ STRAŠECÍ. Na městský úřad byla doručena žádost Jiřího Janouška o roční prodloužení lhůty závazku. Jedná se o kupní smlouvu na prodej domu č.p. 533 a s ní spojený závazek do 2 let od nabytí vlastnického práva uskutečnit přestavbu nemovitosti na řadový obytný dům. Posledním dnem sjednané lhůty je 20. červenec 2007.

Jiří Janoušek odůvodňuje žádost nepředpokládanými investicemi, velmi špatnou finanční situací a smrtí spoluinvestora. Stavba je zastavena od června 2006. Opětovné zahájení prací je předpokládáno koncem dubna tohoto roku po uzavření nové smlouvy s developerskou společností a vyřízení nutných formalit. Rada města doporučuje prodloužit lhůtu o jeden rok, tj. do 20. července 2008.

Do rozpravy se tentokrát zapojili nejen zastupitelé, ale i přítomní občané. "Kde bereme jistotu, že za rok nebudeme ve stejné situaci? V kupní smlouvě je uveden pouze pan Janoušek a smluvní penále podepsal," upozorňoval Pavel Kotyk." Na to reagoval Vladimír Sochor: "Běžný úrok z prodlení by u této částky byl asi 200 tisíc, chovejme se jako obchodníci a nepromíjejme ji."

Razantním řešením oponoval starosta a tajemník. "V tuto chvíli ještě nic nepromíjíme, protože splatnost dosud nenastala, a nejedná se ani o změnu smlouvy, pouze o odsunutí."

Nakonec se hlasovalo nejprve o protinávrhu Pavla Kotyka, aby smluvní pokuta za každý den prodlení byla vázána na kolaudaci stavby. Návrh ale nebyl přijat. Výsledné usnesení ukládá starostovi jednat s investorem o sankci z prodlení ve výši 60 000 Kč. V případě dohody souhlasí s odložením lhůty pro uplatnění smluvní pokuty, upouští od jejího uplatnění a schvaluje její použití na výstavbu dětského hřiště. Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva města, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.