Obálka

Foto

Opravené varhany v Husově sboru.

 

Varhany v Husově sboru

LUŽNÁ II. Varhany v Husově sboru v Lužné nebyly instalovány v době vzniku kostela, tedy ve dvacátých letech minulého století, ale o půl století později. V sedmdesátých letech zastával v Lužné funkci faráře Mgr. Rudolf Valenta, který je též varhaníkem a varhanářem. Faráři Valentovi se podařilo získat varhany ze zaniklého kostela a následně je postavit v Husově sboru v Lužné.

Zajímavostí je, že nástroj je starší než kostel. Pochází od známé firmy Josef Melzer v Kutné Hoře, kde byl vyroben v roce 1892. (Stejná firma dodávala varhany např. do chrámu Sv. Víta v Praze.)

To, že se v Husově sboru nacházejí varhany, je zajisté mnoha lidem známo. Málokdo však měl možnost je slyšet. Posledních nejméně deset let nebyly schopné provozu. Jednalo se s více varhanáři a jednání nebyla jednoduchá. Předběžné odhady nákladů na opravu byly hodně rozdílné a pohybovaly se v řádech statisíců korun. Zdálo se, že oprava varhan bude neřešitelný problém. Nakonec se ale opravy ujal varhanář Jan Otcovský z Blatna, který provedl základní opravy, vyčištění, seřízení a naladění za cenu představující zlomek původních odhadů.

Zvuk varhan tradičně patří k životu české vesnice. Od pradávna jej bylo možno slyšet při křtinách, svatbách i pohřbech a mnoha jiných příležitostech. Pokud varhany nehrají, je život v obci ochuzen. Uvedení varhan do provozu pak bývá významnou událostí pro celou obec. Opravený nástroj bude veřejnosti představen na koncertu, který se uskuteční v pátek 6. října od 18 hodin. Varhanní skladby z období od baroka po současnost zahrají Aleš Nosek, Zdeněk Fencl a Zdeněk Sakrýt. Vstupné bude, jako obvykle, dobrovolné.

Poděkování patří všem, kdo k zajištění a provedení opravy svým dílem přispěli. Zejména spolku Lužná místo pro život. Při této příležitosti je nutno též zmínit ty, kteří finančně podpořili jiné opravy (střecha, venkovní schodiště ap.) – Středočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR, obec Lužná, spolek Lužná místo pro život a další.

Jiří Parkman, Lužná II

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.