Obálka

Foto

Původní pomník M. R. Štefánika před Mayerovou vilou. Foto SOkA Rakovník

 

Obnova pomníku M. R. Štefánika­­

Dvacet pět let jsem čekal, zdali si někdy zastupitelé města vzpomenou na hrdiny, kteří bojovali za naši svobodu, když si vzpomněli na Rusy, Němce i Židy. Jelikož se tak nestalo, vymyslel jsem, navrhl a s finanční pomocí sponzorů také zrealizoval pamětní desku, která je se souhlasem majitele objektu pana Tomáše Chvosty umístěna na Husově náměstí.

Jak většina z nás ví, dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika. Spoluzakladateli tohoto státu byli Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Právě M. R. Štefánik se v hodnosti generála francouzské armády velkou měrou zasloužil o vznik a uznání čsl. legií ve Francii, Itálii a v Rusku. Byl prvním ministrem vojenství ve vládě Karla Kramáře. Štefánik měl na starosti legie až do své tragické smrti 4. května 1919. Na jeho počest byla řada kasáren v Československu pojmenována jeho jménem, včetně kasáren v Rakovníku. Je třeba si připomenout, že právě v Rakovníku byl 5. května 1929 u Mayerovy vily odhalen vůbec první Štefánikův pomník v republice. Autor pomníku, akademický sochař Josef Fojtík, zhotovenou bustu zdarma věnoval městu Rakovník. Během druhé světové války byla busta uložena v depozitáři Petrovcovy vily, stejně jako část sochy T.G.M. od stejného sochaře. Po válce byl pomník M. R. Štefánika dne 3. května 1947 obnoven, ale ne již na původním místě.

Protože se blíží sté výročí vzniku samostatného Československa a pomník stále není obnoven, podali jsme 24. 5. 2016 na Městský úřad v Rakovníku podnět k jeho obnově. Rada města vzala 29. 6. 2016 na své 54. schůzi náš podnět na vědomí a v usnesení uvedla: „Důvodem nečinění dalších kroků je mimo jiné nevhodnost nahrazovat jeden pomník druhým.“ Ale o to tu právě jde! Napravit to, že pomník M. R. Štefánika byl nahrazen pomníkem padlých hasičů. Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu (OŠ) MěstÚ Rakovník navrhl několik variant řešení.

1. Vytvoření kopie původního pomníku, její osazení na původní místo a pomník hasičů, kteří zahynuli ve válce, přemístit. K tomu je třeba získat souhlas vlastníka pomníku. (Zjistil jsem, že ani HZS Rakovník, ani vedení dobrovolných hasičů není vlastníkem pomníku).

2. Vytvoření kopie původního pomníku, její osazení před objekt kasáren, kam byl přesunut po válce. Pozemek není vlastnictvím města a o převodu se jedná.

3. S ohledem na skutečnost, že původní pomník a především hodnotná busta se nedochovaly, zřídit pomník nový, soudobý a osadit jej před budovu 1. MŠ. (Klub vojenské historie má indicie, kde je v objektu kasáren zakopaná povodní socha T.G.M. a s velkou pravděpodobností i busta M. R. Štefánika. Má k dispozici dobovou bustu od ak. sochaře Jiřího Korce a předjednáno zhotovení její kopie z plastu a s bronzovou patinou, která nebude cílem „sběračů kovů“).

4. To samé a osadit jej na jiném místě.

5. To samé a osadit jej po vyřešení majetkových poměrů v lokalitě u kasáren. (KVH míní, že vzhledem k tomu, jakou úlohu sehrála armáda při likvidaci pomníku po únoru 1948, je amorální pomník umístit na tomto místě. Navíc by ho viděli pouze vojáci).

Dále OŠ poukazuje na finanční stránku věci. Dne 19. 6. 2016 jsem osobně intervenoval ve věci Štefánikova pomníku u paní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové a ta mi přislíbila finanční pomoc z fondu hejtmanky. Případně bychom, stejně jako v případě desky příslušníkům R.A.F., oslovili sponzory.

Podle stanoviska Ministerstva obrany ČR je problém obnovy pomníku M. R. Štefánika výhradně rakovnickou záležitostí. Ve svém stanovisku MO nenamítá nic proti tomu, aby bylo po předchozím souhlasu hnuto s pomníkem hasičů.

Vážená rado města, pokud jste uvolnili 11 milionů Kč na revitalizaci prostoru před bývalým OV KSČ, tak s pomocí paní hejtmanky i naší bychom při trošce snahy mohli první pomník M. R. Štefánika v Čechách a na Moravě obnovit. Tím bychom si v příštím roce připomněli nejen 100. výročí samostatnosti, ale i spoluzakladatele státu a po mnoha letech i památku všech čsl. legionářů z první světové války. Tito lidé zemřeli prakticky v zapomnění, byli pronásledování rakousko-uherskou monarchií, nacisty i komunisty. Naši úctu a vděk si určitě zaslouží. Ing. Jiří Svoboda,

předseda KVH Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.