Obálka

Rybníky versus retenční nádrž u Nouzova

U Nouzova se plánuje retenční nádrž o ploše 26 ha (pro představu – na stejnou plochu by se vešlo 52 fotbalových hřišť). Přestože jsem studoval biologii i ekologii, požádal jsem o konzultaci Karla IV., který se ve svém výnosu z roku 1356 vyjádřil k významu rybníků: „Všem stavům a městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky: 1. aby bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu, 2. aby voda z močálů a bahnisek se v nich mohla nashromažďovati, za účinku slunce a teplých větrů odpařovati a jako vodní pára blahodárně působila na okolní rostlinstvo, 3. rybník má ještě úkol v dobách rozlití vody trvalými dešti nebo táním sněhu velkou část vody zadržeti a náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti.“ (Voda v krajině, vydalo MZe ČR 1995)

Stejné ministerstvo (v jiném složení) po dvaceti letech vypracovalo projekt na vybudování retenční (zadržovací) nádrže u Nouzova. Co by asi řekl Karel IV. a naši předkové?

Ad. 1: Nejsem rybář, ale přesto se domnívám, že ryby v nádrži, kde se počítá se zmenšením plochy hladiny v letní sezóně z 26 ha až na 1 ha, nepřežijí.

Ad. 2: Se zmenšováním vodní hladiny bude klesat blahodárný vliv vodních par a bude přibývat „vůně“ vysychajícího bahna a komáři, kterým postupným vypouštěním nádrže bude přibývat líhní ve zbytcích vody. Komáři se rozmnožují od jara do konce léta. Druhy, které mají jako hostitele člověka a ostatní savce, přenášejí boreliózu a další nemoci. Ti, kteří střídají člověka a ptáky, mohou přenášet ptačí chřipku a nemoci, které přinášejí stěhovaví ptáci ze svých zimovišť. Akční rádius (dolet) komárů je 10 km.

Ad. 3: Jedna sebevětší nádrž nemůže zabránit povodním tak, jako kaskády rybníků. U Senomat bývala kaskáda rybníků jako pokračovaní kaskády od Jesenice k Rakovníku. Rybníky byly zrušeny kolem roku 1850. Na mapě Kolešovického panství z roku 1750 najdeme 18 rybníků uspořádaných tak, aby ani kapka vody neodtékala zbytečně.

Ad. 4: Retenční nádrž se má vybudovat na místě, kde je orná půda a les. Naši předkové zakládali rybníky na zamokřených loukách. Důkazem jsou zamokřené louky a bažiny na místech zrušených rybníků. Jejich obnova by byla levnější, než budování obřích retenčních nádrží na úrodné půdě.

Ad. 5: Voda v rybnících zůstává trvale, zvyšuje hladinu spodní vody, která plní i studny. Jak se zachová k okolním studním retenční nádrž?

Ad. 6: Voda z nádrže zvýší průtočnost Rakovnického potoka a bez dalšího užitku odteče za hranice. Připomíná to meliorace před rokem 1990.

Mgr. Jan Lukáš, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.