Obálka

Diskriminační vyhláška o odpadech

Ve svém příspěvku bych se chtěl vrátit k tolik diskutované Obecně závazné vyhlášce Města Rakovníka č. 9/2012 o odpadech. Tuto diskriminační vyhlášku by mohlo schválit tak akorát stádo vykastrovaných sudokopytníků a ne zastupitelé města. Předkladatel vyhlášky vycházel pouze ze zákona č. 565/1990 ČNR O místních poplatcích a nebral v potaz zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. Jinak by zákonitě došel k jeho § 17a cituji: „Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad,“ konec citace. Pak by totiž nemohl slepě citovat zákon O místních poplatcích, ale musel by akceptovat i fakt, že poplatek platí ten, kdo produkuje odpad. Přirovnám to k tomu, jako kdyby jste šli pěšky kolem výběrčí budky a její obsluha by na vás požadovala 20 Kč poplatek za vjezd na náměstí. Bez ohledu na to, že jdete pěšky.

Páni zastupitelé, chtělo by to při schvalování vyhlášek používat mozek a v případě jeho absence si nechat zpracovat právní rozklad předkládané vyhlášky. Stejně tak jednání úředníků úřadu by mělo být prosto veškeré arogance a povýšenosti nad občany. Přece jsou to naši zaměstnanci, placeni z našich daní. Zatímco občan musí zaplatit do 15 dnů a odvolání nemá odkladný účinek, jeho božstvo úředník, ve své velikosti, může řešit odvolání i půl roku, jak mi sdělila úřednice krajského úřadu Bc. Jana Loudová.

Je mi jasné, že ani právníci se nemusejí vyznat v té džungli zákonů a jejich změn. Ale když mi JUDr. Pavel Jenšovský tvrdí, že poplatky jsou přenesenou státní správou, do které nemůže obec zasahovat, tak by měl vědět, že podle zákona 266/2016 Sb., § 16a, obec může na žádost poplatníka upustit od poplatků, lze-li to ospravedlnit.

Co však nelze ospravedlnit je výměr poplatků za službu, která není plněna. Jinak se Městský úřad Rakovník dostává na úroveň Půlnočního království s legendární větou: „Uhlíři, máš zaplacené daně? A na příští rok?“ Pan starosta může namítnout, že vyhláška č. 9/2012 byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 8/2016. Tím jen nepřímo dokazuje hloupost vyhlášky č. 9/2012. O to větší je pak hloupost dožadovat se jejího plnění.

Ing. Jiří Svoboda, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.