Obálka

Ad „Stavitel chce stavět, sousedé ne“

Vážená redakce, milí čtenáři. Dovolil bych si k výše uvedenému článku ze dne 23. února krátkou reakci.

Odpůrci stavebního záměru se ohrazují proti některým zkreslujícím a na emoce zaměřeným komentářům stavitele. Prohlášení, že stavitel nechce stavět autobazar nebo chemičku je zcela liché, neboť chemičku v dané lokalitě stavět samozřejmě nelze a zmínění autobazaru se pouze opírá o snahu zdůraznit, že vždy může být hůře (i přes vzhled většiny českých autobazarů je však diskutabilní, zda by vzhledem ke své mase a plošné velikosti na daném pozemku byl skutečně variantou horší). Komentář ke sporu o negativním dopadu na cenu již existujících okolních nemovitostí se závěrečnou otázkou, zda tomu nemůže být zrovna tak i u budoucí stavby developera, oponenti považují za bezpředmětný. Jedná se o stavbu, která ještě není realizována a právě tato stavba by v lokalitě byla novým prvkem ovlivňujícím a měnícím existující stav, a to měrou nikoli nevýraznou nebo obvyklou. Negativní dopad na cenu této stavby vzniklý jejím umístěním do již existujícího architektonického a urbanistického charakteru lokality je tedy zcela vyloučen, respektive by v kontextu legitimní snahy investora vykázat touto činností naplánovaný zisk, postrádal logiku.

Oponenti vyjadřují politování nad dosavadní ztrátou investora způsobenou blokací jeřábu na staveništi – zde by rádi zmínili, že se podle informací z rakovnického referátu stavebního úřadu o staveniště zatím nejedná – nicméně mají potřebu sdělit, že zásadní díl odpovědnosti za tuto ztrátu nese riziko objednávky jeřábu v době, kdy odvolací orgán své závazné stanovisko ještě nevydal. Mimo investora tedy tato, dle názoru oponentů, nikoli nutná ztráta byla jinými účastníky řízení neovlivnitelná.

Závěrem bych rád zdůraznil, že nespokojení účastníci řízení svými námitkami a kroky pouze využívají svých práv, a to v souladu s platnými procesními postupy a legislativou. Nemají tedy důvod cítit se jako občané, které by pro jejich konání bylo možné označit za neoprávněné potížisty. Plně si uvědomují realitu nutného rozvoje a zkvalitňování bydlení, avšak tento argument není spásný ani ho nepodporuje skutečnost, že vždy může být hůře. Sebelepší a kvalitnější záměr je často limitován nejen územním plánem, ale i smyslem stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. Kvalita není určována pouze samotnou stavbou, ale i jejím začleněním do okolí.

David Meduna

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.