Obálka

Modrásková louka za koupalištěm

Článek pana Hendrycha, zveřejněný v Raportu dne 27. 10. 2015, kritizuje kosení louky s výskytem motýla modráska bahenního v lokalitě Za Koupalištěm. Pan Hendrych vytýká pozdní sekání louky, neodstranění posečené rostlinné hmoty a nedostatek kvetoucích rostlin krvavce totenu, který je hostitelskou rostlinou housenek motýla.

Rádi bychom informace v článku pana Hendrycha uvedli na pravou míru. Modrásková louka je kosena podle schválené knižně vydané metodiky managementu z roku 2008 a je v souladu se Souborem doporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu Rakovník – za koupalištěm. Opatření jsou prováděna na pozemcích s nerovným povrchem, s výskytem kamenů, větví a podmáčených míst.

Rozhodujícími podmínkami pro kosení louky je termín a způsob kosení. Předepsaný termín jarní seče je nejpozději do 15. 6. První seč byla letos provedena mezi 5. – 7. červnem. Pokosená hmota byla částečně usušena a poté byla z plochy nahrabána a odstraněna. Druhá a třetí seč je již třetím rokem prováděna jen po obvodu sekané louky v pruhu o šířce 2 – 4 m. Obě seče slouží k tlumení expanzních druhů rostlin (hlavně rákosí), které se šíří do plochy s výskytem totenu z nesekaných okolních pozemků. Na obvodovém pruhu se rostliny krvavce totenu nevyskytují. Druhá seč je standardně prováděna na přelomu července a srpna a třetí na přelomu září a října. Také z těchto sečí byla rostlinná hmota z plochy odstraněna. Všechny seče s odstraněním posečené rostlinné hmoty jsou fotograficky zdokumentovány. Sekání bylo v minulých letech prováděno kosou nebo v kombinaci s lištovou sekačkou. Letos poprvé křovinořezem, nikoliv strunou ale ostrými kotouči (hvězdicemi). Metodika tento způsob povoluje.

Pro management je rozhodující provedení jarní seče střídavým vysekáváním a vynecháváním pruhů rostlin v kombinaci s tzv. mozaikovou sečí. Při ní se obsekávají jednotlivé viditelné rostliny nebo jejich skupiny. V tomto směru jsme šli ještě nad rámec běžného postupu a vynechávali jsme rostliny krvavce i v pruzích, které byly jinak určeny k pokosení na holo. Z celkové výměry 9,4 ha zasahujeme jen na ploše 0,9 ha s tím, že 1/3 z této plochy je ponechávána z výše uvedených důvodů bez zásahu.

Úspěšná péče o louku s výskytem modráska je podmíněna ještě dalšími faktory. Je to výskyt hostitelských druhů mravenců, které odnášejí housenky do svých hnízd, a dále je to zachování charakteru podmáčené louky. V letošním roce jsme zjistili úbytek hnízd mravenců a poprvé za poslední čtyři roky vyschnutí podmáčených míst, způsobené nedostatkem srážek v průběhu předjaří, jara a letního období. Domníváme se, že právě tento faktor byl pro výskyt a růst rostlin krvavce totenu rozhodující.

V posledních čtyřech letech investuje Správa CHKO Křivoklátsko v rámci programu péče o krajinu do modráskové louky cca 35 – 45 000 Kč ročně. Management je pravidelně kontrolován, a i když je velmi obtížný a je závislý na mnoha faktorech vyvolaných přírodními procesy, které nejsme schopni ovlivnit, snažíme se ho přizpůsobovat novým poznatkům, které o lokalitě získáváme. Uvítáme všechny relevantní informace a návrhy, které by mohly stav věcí zlepšovat. Je snadné jen kritizovat. Vyzýváme ke spolupráci i autora výše zmíněného kritického článku, se kterým jsme neměli možnost o managementu modráskové louky hovořit.

Ing. Karel Lankaš, zoolog Správy CHKO Křivoklátsko

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.