Obálka

Lesnický park není kategorie ochrany přírody

V Raportu 6.10. vyšel dopis Ing. Petra Mouchy, CSc., zabývající se možností vyhlášení NP Křivoklátsko. Kromě jiného se v něm dotkl také Lesnického parku Křivoklátsko, který zde byl svobodnou vůlí majitelů a správců lesů jako první v republice založen už v roce 2010. To všechno za vlastní peníze a bez nároků na prostředky ze státního rozpočtu. Z článku Ing. Petra Mouchy vyplývá, že se plně neorientuje v poslání a fungování lesnických parků, a tak si dovolím ho trochu poopravit.

Lesnický park si především klade za cíl popularizovat lesnictví, informovat širokou veřejnost o lesním hospodářství a poukazovat na odkaz našich předků, kteří svou usilovnou prací vytvořili zdejší lesy. Vůbec tedy nejde o to, povýšit anebo ponížit stupeň ochrany vyplývající z kategorie CHKO. Tu nikdo nezpochybňuje a je pro ochranu cenných částí křivoklátské přírody důležitá a dostatečná. Na stovkách hektarů národních přírodních rezervací, které byly na nejcennějších lokalitách zřízeny, je stupeň ochrany přírody dokonce vyšší než na území národního parku. Lesnický park je pouze alternativou, garantující zachování produkčního potenciálu rozlehlého krajinného celku Křivoklátska bez rizika destrukcí lesních ekosystémů, ke kterým může na územích ponechaných přirozenému vývoji z různých příčin docházet. Křivoklátsko je území, na kterém se za stovky let soužití člověka s přírodou vytvořil vyvážený stav mezi těmito dvěma činiteli. Dokonce tak vyvážený, že dal možnost vzniku biosférické rezervace UNESCO v rámci programu „Člověk a biosféra“. Biosférické rezervace si vůbec nekladou za cíl „konzervaci území“ formou ústupu od hospodářského využívání přírodních zdrojů. Naopak, smyslem biosférické rezervace je zachování tradičního způsobu využívání krajiny, které k dochování jejího stavu vedly. A to včetně zachování jejího produkčního potenciálu. Přírodní zdroje v naší zemi nejsou neomezené a nemáme jich tolik, abychom s nimi mohli lehkovážně velkoplošně experimentovat.

Lesnický park Křivoklátsko má ambici zapojit se postupně do „Mezinárodní sítě modelových lesů“ (The International Model Forest Network – IMFN). Ta je dobrovolným sdružením partnerů z celého světa, jejichž společným cílem je udržitelné hospodaření a využití krajiny, a hodně se v tom podobá biosférické rezervaci. Síť umožňuje a podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu námětů v oblasti trvale udržitelného využití krajiny, v nejdůležitějších aspektech lesnické a sociální vědy a doplňuje probíhající diskusi o kritériích a principech trvale udržitelného rozvoje. A to je idea, na které je založen i „Lesnický park Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidi“. Alternativa, která při správném společenském uchopení přinese potřebnou mezinárodní autoritu, marketingovou známku i zájem občanů přijet se sem podívat.

Miroslav Pecha, specialista

pro Lesnický park Křivoklátsko

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.