Obálka

Rada dělá z občanů hlupáky

V polovině října 2013 pozvalo město Nové Strašecí občany Pecínova do restaurace Na Růžku k veřejné prezentaci budování kanalizačního řadu. Přítomni byli kromě občanů i zástupci stavební firmy (Severočeská stavební, a.s.) a zástupci města. V diskuzi, která následně proběhla, padl mimo jiných i dotaz, a to opakovaný, ve věci budování jednotlivých přípojek. Zástupce města pan Friebert dvakrát uvedl, že obec zbuduje přípojky až k patě pozemků jednotlivých uživatelů. Na vlastním pozemku si pak občan zbuduje přípojku pochopitelně na vlastní náklady. S tímto příslibem byla zahájena samotná realizace stavby. Bylo přislíbeno, že z tohoto setkání bude pořízen veřejný zápis. Dále bylo přislíbeno zástupci města konání průběžných informačních setkání s občany. Bohužel, žádný zápis dodnes pořízen nebyl. Jaké však bylo překvapení občanů, když se rada města 20. 2. 2014 usnesla na „solidárním příspěvku“ občanů na veřejnou část kanalizační přípojky ve výši 15 000 Kč. Následně 10. 3. 2014 rada města toto usnesení zrušila a usnesla se na výši „solidárního příspěvku“ jen 10 000 Kč. Protože takové jednání občané pochopili jako nedodržení příslibu ze strany města, inicioval jsem u starosty Karla Filipa nové setkání s občany s tím, že bude podáno patřičné vysvětlení.

Na novém setkání 16. 4. 2014 však pan Friebert popřel předchozí příslib občanům a pokusil se z nich udělat jakési hlupáky, kteří jeho slova špatně pochopili. Z celé této věci nastalo ze strany občanů dosti značné rozčarování a rada města takovým jednáním ztratila tvář.

Jistě by nebylo od věci podívat se, jak velký „solidární příspěvek“ zaplatili třeba občané Komenského náměstí, Křivoklátského sídliště, Mšeckého sídliště a dalších lokalit ve městě. Samozřejmě že žádný!

Takto rada města začala občany dělit do „různých kategorií“ a de facto s nimi jedná jako s nesvéprávnými. Navíc radou města nebyla nabídnuta jiná možnost, než realizaci přípojky provést s firmou, a to jedinou – Severočeská stavební, a.s., anebo se vůbec nepřipojit. Rovněž nabídnutá cena uvedenou firmou neodpovídá reálné skutečnosti, kdy za pět metrů zhotovení přípojky je účtována cena 29 090 Kč včetně DPH, a to bez provedení asfaltu. Během setkání bylo radou města několikrát občanům zdůrazněno, že kanalizační přípojka je ve vlastnictví občana i na obecním pozemku (silnice). Pravdou je, že obecní pozemek je ze zákona veřejný statek. Obec je povinna uklízet své chodníky od sněhu, a tím více je povinna pečovat i o silnice a roury pod ní ležící. V rozporu s dobrým mravem je i nápad, že by se přikročilo k případnému zvyšování výše příspěvku při delším splácení ve splátkách. Občan prostě takovou povinnost nemá a domněnka, že jej obec může úvěrovat, je bludná. Jakýkoli nátlak ze strany obce je v rozporu s dobrým mravem. Je třeba vést otevřenou diskusi a občanu nabídnout i jiná řešení, která budou minimalizovat jeho náklady na připojení ke kanalizaci. Vždyť přeci primární povinností každé obce je budování infrastruktury pro její obyvatele.

Nepochybně tedy rozhodnutí rady města je v rozporu s dobrým mravem, tedy nemravné. Vyzýváme proto radu města, aby zrušila kontroverzní usnesení č.1148 o „solidárním příspěvku“ ve výši 10 000 Kč a postupovala ve shodě s dobrými mravy.

Miloslav Kinkal a Petr Vyskočil, Pecínov

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.