Obálka

Ad Komu patří umělá tráva na Tatranu?

Město Rakovník se důrazně ohrazuje proti tvrzením a náznakům, která byla uveřejněna v článku Ing. Jiřího Froňka zveřejněného v týdeníku Raport z 12. listopadu 2013.

Pan Froněk v něm píše „…zda město Rakovník v rámci hospodárného a účelného využívání majetku obce nemělo vyvinout vyšší míru pečlivosti a tuto skutečnost si ověřit.“ Ze strany města však byly rozhodné skutečnosti pro uzavření smlouvy o dotaci s obvyklou péčí ověřeny. Město si nechalo předložit rozhodnutí MF ČR o poskytnutí dotace, které má charakter veřejné listiny, o jejíž pravosti nemělo důvod pochybovat. Nespokojilo se s pouhým tvrzením TJ Tatran Rako Rakovník, že mu byla dotace ze strany MF ČR přiznána. Město požadovalo po TJ Tatran Rako Rakovník k prokázání tvrzeného čerpání státní dotace příslušné listiny, které byly městu prostřednictvím statutárního zástupce TJ Tatran Rako Rakovník předloženy. Ověřování resp. prověřování těchto skutečností prokazovaných na základě veřejné listiny přímo u MF ČR by přesahovalo rámec běžné péče (pozornosti) ve smyslu konstantní judikatury.

Dále se ohrazujeme proti tvrzení pana Froňka, že byly městu předkládány ucelené relevantní informace, „že jde o účelové tvrzení“. Pravda je ta, že od proplacení příspěvku města k dotaci v listopadu 2010 neobdrželo město Rakovník žádné relevantní informace o dotaci z MF ČR od TJ Tatran Rako Rakovník, a proto v červnu letošního roku jsme přistoupili k tomu, že se prostřednictvím žádosti o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb. dotázalo přímo Ministerstva financí ČR, kdy bude dotace TJ Tatran Rako Rakovník proplacena a jaké jsou podmínky čerpání této dotace. Na základě tohoto dotazu byly zjištěny skutečnosti, které vedly k předání záležitosti orgánům činným v trestním řízení. Pokud pan Froněk tvrdí, že městu předkládal ucelené relevantní informace, pak mu jistě nebude činit problém prokázat, kdy takové informace městu poskytl.

Informace, které byly městu poskytnuty 25. 7. 2013, nepovažujeme za takové, které by kohokoliv uspokojily. Sám uvedl, že pokud jde o vlastní žádost o dotaci, okolnosti a podrobnosti týkající se jejího předložení na MF ČR si již nepamatuje. Na posledním jednání zastupitelstva města však pan Muška sdělil, že „dokumentaci k projektu má Tatran ve svém archivu, včetně kopie žádosti o dotaci, přičemž originál s přílohami žádosti byl zaslán na Ministerstvo financí ČR, předpokládá, že podací lístek zaslání žádosti je založen v účetnictví Tatranu“. Dále p. Froněk uvedl, že listinu Isprofin převzal osobně ve vestibulu MF ČR, jména osob si nepamatuje, a dále, že poskytnutí dotace řeší osobně ve spolupráci s odbornou firmou, jejíž identitu nechce v současné době sdělovat. Z uvedeného se můžeme jen domnívat, zda mají členové výboru Tatranu k dispozici stejné informace, které městu doposud prezentoval p. Froněk.

Pokud jde o úvahy o povinnost k doplacení ceny za provedenou rekonstrukci, je nutno uvést, že tato úvaha zazněla již na jednání zastupitelstva města dne 16. 9. 2013. Pan Chládek uvedl: „Je třeba začít přemýšlet nad tím, kdo (zda město) by mohl hřiště doplatit, jelikož by to jinak nešlo“. Dále řekl: „Zastupitelé by se spíše měli zabývat tím, co se v budoucnu může stát s oním hřištěm, a jak záležitost řešit, než tím, kdo co spáchal či ne (to přísluší Policii ČR). Zda město převezme zodpovědnost za dofinancování či ne“. Důvod obávat se takového požadavku proto skutečně existuje a město na něj případně musí být připraveno. V této souvislosti je nutno si i pokládat otázku, kde by město na splnění takového požadavku vůbec vzalo, neboť 15 mil. je v rámci rozpočtu města významná částka, která by se nutně promítla do možností města financovat obecné potřeby občanů.

Město Rakovník nikdy nikoho konkrétního neoznačilo jako viníka dané situace, ani nepředjímá výsledek šetření orgánů činných v trestním řízení. Je však jednoznačné, že rozhodnutí Ministerstva financí ČR o poskytnutí státní dotace předložil městu p. Froněk a teprve následně na základě vlastní iniciativy města, kdy od Tatranu informace o poskytnutí dotace chyběly, jsme obdrželi informaci od ministerstva, že Tatranem předložené rozhodnutí nevydalo. Za této situace byl postup města zcela pochopitelný a logický a je v zájmu všech, aby věc byla řádně prošetřena.

Alida Štulajterová,

tisková mluvčí MěÚ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.