Obálka

Ministr odpovídá starostům z R6

Starosta obce Řevničov Jiří Petráček nám poslal odpověď (dnes již bývalého) ministra dopravy ČR Pavla Dobeše, kterým reaguje na na otevřený dopis starostek a starostů zastupujících obce v trase silnice 1/6. Jak známo, dopravní situace se zde stává již neúnosnou. Signatáři dopisu vyzvali ministra dopravy, aby předložil vládě návrh na urychlenou dostavbu rychlostní komunikace R6 Praha – Karlovy Vary, zvláště pak obchvaty obcí Řevničov, Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad a Lubenec. Zároveň ho požádali, aby se tato stavba stala v rámci dopravně strategického plánu rozvoje dálnic a rychlostních silnic prioritou číslo 1. Otevřený dopis podepsalo devět starostů, mezi nimi i starostové obcí Řevničov, Krušovice, Krupá, Děkov, Nesuchyně, Hořesedly a Hořovičky. Ministr Dobeš ve své odpovědi uvedl.

„V současné době se ČR nachází v období důležité fiskální konsolidace veřejných rozpočtů a je to právě resort dopravy, který je tímto fiskálním úsilím vlády značně zasažen co do objemu disponibilních prostředků na nové investice. V současné době se tak veškeré finanční prostředky alokují na stavby, které umožní dočerpání finanční alokace Operačního programu doprava. Projekty kofinancované z tohoto operačního programu je nutné dokončit do konce roku 2015. Bohužel, na rychlostní silnici nejsou jednotlivé potřebné úseky, tvořící obchvaty obcí, které by byly v takovém stavu investorské připravenosti, aby mohly být zahájeny v roce 2013 a dokončeny do konce roku 2015.

Ministerstvo dopravy, vědomo si omezených finančních možností státu, připravuje v souladu se svými potřebami i požadavky EU robustní strategický dokument s názvem Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, který předurčí priority výstavby pro střednědobý horizont let 2014 - 2020 i dlouhodobější výhled. Proto nehodlám na jednání vlády předkládat samostatný materiál, který by pojednával o důležitosti rychlostní silnice R6 a určoval prioritu její výstavby, jak ve Vašem dopise požadujete. Priority výstavby je nutno hodnotit i ve vztahu k potřebám ostatních regionů a tyto potřeby musí být porovnány vzájemně, přičemž přednost dostanou ty komunikace, které budou mít přínos nejvyšší a zároveň budou dostatečně investorsky připravené.

V současné době je proto potřeba ve vztahu k rychlostní silnici R6 věnovat úsilí především fázi investorské přípravy. S ohledem na omezené finanční prostředky je nutné tyto alokovat primárně na ty chybějící úseky R6, které nejvíce pomohou odlehčit dopravnímu zatíženi v jednotlivých obcích. Na tyto úseky jsou finanční prostředky v dostatečné míře alokovány. Zároveň je třeba hledat takové technické řešení, které bude v rámci uceleného tahu ekonomicky efektivní. Za tímto účelem v současné době probíhá zpracování tahové studie v úseku Nové Strašecí - Bošov, která by měla obhájit ekonomicky efektivní technické řešení jednotlivých úseků a umožnit alespoň část staveb na rychlostní silnici R6 zrealizovat ve zmíněném období let 2014 – 2020 s využitím prostředků z EU. Jsem toho názoru, že vedení Správy Karlovy Vary ŘSD činí v této věci v rámci daných možností maximum možného.

S pozdravem

Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.