Obálka

Odborníci ze dne na den

Vážení spoluobčané, nejsem příznivcem toho, abychom si dopisovali přes tisk a řešili tak touto formou problémy vzniklé ve městě a dosud jsem tak nečinil. Článek, který zveřejnil pan Ing. Bureš – radní a zastupitel města Nové Strašecí – však bez povšimnutí nechat nemohu.

Do funkce starosty města jsem nastoupil dne 6. 5. 2008 a to poté, co v průběhu volebního období odešli z Úřadu dva starostové Jakub Kleindienst a pan PhDr. Roček. Nastoupil jsem tak do již rozjetého rychlíku a byl postaven před řešení mnoha záležitostí, které již byly v chodu.

Jednou z velice vážných oblastí, které bylo nutné řešit vzhledem k tomu, že jsme chtěli dosáhnout na evropské dotace, bylo zajistit dokanalizování města Nové Strašecí a výstavba nebo rekonstrukce ČOV na 7000 EO.

Byli jsme začleněni pod svazek Kanalizace a voda Křivoklátsko proto, abychom byli žadatelní o evropské peníze jak na dokanalizování, tak na ČOV Nové Strašecí. Samo město v té době by s žádostí neuspělo. Jednali jsme společně na Státním fondu životního prostředí, kde byla spoluúčast dofinancování ze strany města nejnižší a činila cca 8 %. Nechtěli jsme samozřejmě město zadlužit. Ostatní možnosti se také nabízely, ale tam byla spoluúčast 45% a do takovýchto závazků jsme jít nechtěli.

Respektovali jsme od počátku partnerství s VKM a jejich princip fungování a dodržování jednotné ceny pro všechny obce, které sdružují cca 250 000 občanů. Jsme jednou z mnoha obcí, která své majetky vložila do této firmy. Vodárnami pak byla zajišťována dodávka pitné vody pro město a odkanalizování. Bylo to tak od starostování pana Pelce, pana Kleindiensta, pana PhDr. Ročka a potom i mého.

Poté, co jsem nastoupil, nebyl důvod cokoli měnit, protože veškeré zásobování pitnou vodou, dokonce kvalitou kojeneckou, bylo řádně zajišťováno. To stejné se týkalo odkanalizování. Pokud nastaly problémy s havárií, nebo odstávkou, vše bylo řešeno promptně na vrub zmíněné společnosti.

Je důležité zmínit, že jak vodovodní, tak kanalizační řady v našem městě jsou starého data a mnohé byly budovány v akci Z. Je proto předpoklad mnoha nepředvídatelných situací, které by mohly město doslova finančně zruinovat.

Koncem roku 2009 probíhala vlna vkladů do VKM a skutečně jsme měli připravenou takzvanou3D smlouvu o vkladu vodohospodářského majetku. Opět mohu říci, že jsme respektovali principy fungování našeho letitého partnera s tím, že město nepodstupuje žádné další ekonomické zatížení a provozování je partnersky bezproblémově zajištěno.

Není možné jenom poukazovat na výši pronájmu, ale zhodnotit, v jakém stavu se naše vodovodní a kanalizační struktura nachází, a ten dobrý není.

Není možné vidět jenom ušlé výnosy, ale také zhodnotit nákladovost, a to novým vedením dosud postiženo nebylo.

Příkladem významné investice v našem městě je nový vodovodní přivaděč. Tato investice představovala zatížení pro VKM 22 milionů Kč. O tom ale nové vedení města, resp. pan Ing. Bureš, nehovoří.

Pokud chce jít pan Ing. Bureš a jeho kolegové novou cestou, nechť jednají a jdou po ní a dokáží, že ta jejich je lepší, že nezadluží město na své, ale i budoucí volební období.

Vystřelit těžkou dělovou kouli a potom nevědět, jak ji chytit, přibrzdit a zmírnit její účinky, to je vskutku velký problém. Najmout si právníky, tvrdě je platit, žalovat partnera, který v městě zajišťuje dodávku pitné vody, nemít vyřízené staré pohledávky, které se rozumnou dohodou daly vyřešit a také se za mě smírnou cestou řešily, to je opravdu silná káva.

Myslím si, pane Ing. Bureši, že by bylo vhodné, abyste se neomaleně neotíral o moji osobu a zjevně ji nespojoval s lobistickými skupinami. Myslím, že mne občané Nového Strašecí, ale nejen našeho města, znají a ví, že jsem prosazoval zájmy města tou nejčistší formou a mohu se za sebou směle ohlédnout. Pokud jsem za něco loboval, tak to bylo jedině za naše město.

Nabízí se spíše otázka, zda lobistické zájmy, ve snaze získat lukrativní zakázku na ČOV a kanalizaci, není Vaší doménou a Vašich rádců, jako je např. firma Provod, která již na našem zastupitelstvu vystupovala a vřele jste se jí dotazoval a opíral se o ni v některých sporných bodech. Ze dne na den být odborníkem na tuto složitou problematiku je vskutku těžké. Nechat se směrovat je naopak lehké. A nechat se směrovat bez oponentury je hloupé a nezodpovědné!

Znovu při této příležitosti podotýkám, že VKM zaslalo již druhý dopis městu, který byl adresován na pana starostu, že je ochotna a má připraveny investiční prostředky na dokanalizování našeho města a výstavbu čističky odpadních vod s kapacitou na 7000 EO, za předpokladu dodržení podmínek principu fungování VKM a.s. Vím, že na to zněla z úst nového vedení odpověď, že toto není jeho prioritou.

Pokora a zdravý rozum by měl, myslím vítězit nad arogancí, osočováním, drzostí a neomaleností.

Ing. Pavel Vaic,

zastupitel města Nové Strašecí,

člen finančního výboru města, člen finančního výboru Středočeského kraje

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.