Obálka

Ad Národní park Křivoklátsko

Rozsáhlé křivoklátské lesy se do současné doby zachovaly ve výjimečně dobrém stavu díky tomu, že zde pracovalo několik generací zodpovědných lesníků. Nyní si tento poklad chtějí přivlastnit zelení ochránci přírody. Přesvědčují neinformovanou veřejnost svými idealistickými teoriemi, jak zachránit přírodu, která se zde, včetně lidských zásahů vyvíjela po tisíciletí. Dále uvedu několik bodů, které po přečtení článku pana Petra Hůly považuji za důležité. (Viz Raport č. 8, článek Lidé neškodí, ale přístup k hospodaření a zvěři ano).

1. Původní návrh NP Křivoklátsko měl větší rozlohu, ale proti zařazení do parku se postavila obec Křivoklát a majitel soukromých lesů pan Jeroným Coloredo Mansfeld, aby ze strany samozvaných ochránců nebyla omezována jejich vlastnická práva. Tím došlo ke zmenšení parku na výměru 10 200 ha a vznikla protáhlá nudle o šířce 4 - 5 km a délce 30 km. Není tedy pravdou autorovo tvrzení, že proti parku byl jen Křivoklát.

2. V odstavci „Tři průzkumy“ se uvádí, že všechny potvrdily přání veřejnosti, aby vznikl park. Bylo by dobré, aby byly tyto průzkumy zveřejněny (kdo je organizoval, jaké byly otázky a jak byly písemně vyhodnoceny) a tím se prokázala jejich důvěryhodnost. Arogantní odmítnutí 11 000 podpisů s uvedením jména a adresy podepsaných proti vzniku parku naprosto nekoresponduje s výsledky anonymních pouličních akcí. Sám autor článku přiznává, že jejich průzkum na Křivoklátsku dopadl 50:50 a to přece něco dokazuje!

3. V odstavci „Paseka za pár hodin“ hořekuje autor nad tím, že živé organismy se nestihnou přesunout na vedlejší stanoviště. Uznávám, že ne všechny se stihnou přesunout, ale jak to vypadá v zemědělství, které zaujímá větší plochu než lesy. Nekonečné lány monokultur několikrát do roka těžká technika během „pár hodin“ přeorá, postříká chemickými prostředky a dozrálé kultury poseká včetně všeho živého. Všechny studie z této oblasti potvrzují, že vyhynuly důležité živé organismy, chybí hmyz na opylení a zmizelo zpěvné ptactvo. Dámy a pánové ochránci, tam je možno se realizovat, ale to nejsou ty pravé trháky, jak se zviditelnit.

4. V odstavci „Nadprůměrné poškození“ poukazuje pan Hůla na vysoké stavy zvěře, což má za následek, že mizí některá živočišná a rostlinná společenstva. To je ale přirozený vývoj přírody, odumírání některých druhů na určité ploše a nástup jiných, jak to potvrzuje tisíciletý vývoj života na této planetě. Tady musím zdůraznit, že chov a lov zvěře je každoročně regulován plány jejího chovu a lovu, které musí vypracovat myslivecké společnosti a jejich údaje kontroluje a schvaluje majitel pozemků.

S názorem autora článku na jelena siku souhlasím. Tato zvěř se rozšířila i do této oblasti a svojí rozpínavostí vytlačuje původní druhy zvěře. Na vzniklé situaci se však podílí státní správa včetně ochrany přírody. Měly dost času na to, aby pro zvěř siky byla v západních Čechách (asi Manětínsko) vyhlášena samostatná oblast jeho chovu, jako je to u jelena evropského. Tím by bylo omezeno jeho rozšiřování do celé republiky – viz publikace prof. Ing. Bartoše.

V závěru tohoto odstavce autor odhaluje pravý důvod vzniku parku. Cituji: „Jakmile by vznikl park, vznikla by jedna velká honitba a postupně by docházelo k nápravě.“ Z toho vyplývá, že by vznikl další pašalikát s teplými místečky, kde by představitelé zelené idealistické teorie prováděli své experimenty. Možná by to dotáhli jako na Šumavě, kterou v nejvyšších polohách připravili o les a způsobili nenahraditelné miliardové škody – viz publikace řady autorů.

5. Závěrem podtrhuji, že současná ochrana přírodních hodnot Křivoklátska je dostatečně zajištěna několika stávajícími kategoriemi chráněných území. Je na orgánech státní správy včetně ochrany přírody, jak jsou tato opatření dodržována a kontrolována. Pro pěstební a těžební zásahy v lese jsou pravidelně zpracovány desetileté hospodářské plány, na jejichž vypracování a kontrole plnění se podílí státní správa a v našem případě i CHKO Křivoklátsko. Závěrečný argument pana Hůly, že náklady na zřízení a provoz parku nebudou stovky milionů mi připadá jako těšínské jablíčko. Zelení úředníci MŽP si již pospíšili se zveřejněním, že potřebné miliony uvolní ze svého rozpočtu.

Takže o co vlastně jde?! V době, kdy tato republika má nahý zadek, škrtá příspěvky pro tělesně postižené včetně dětí, je ohroženo zdravotnictví a školství a ministr financí počítá v následujících letech s dalšími miliardovými škrty, nemohu mlčky přihlížet, jak se vytváří další nepotřebná instituce. Z peněz vyždímaných z kapes daňových poplatníků jsou každoročně uvolňovány desítky milionů na činnost a propagaci autorů zelené ideologie a tam je třeba hledat potřebné úspory. Ještě vás, pánové a dámy zelení, těch 11 000 podpisů nezajímá?!

Ing. Bohumil Martinek, Lány

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.