Obálka

Je usnesení zastupitelstva závazné pro všechny?

V Raportu z 11. října byl na první straně uveřejněn článek „Kultura a sport zatím samostatně“. Naskýtá se otázka, proč je v titulu uvedeno slovo „zatím“? Pro neinformované čtenáře je třeba uvést, že zastupitelstvo města Nové Strašecí na zářijovém zasedání neschválilo návrh rady města na sloučení dvou organizačních složek - městských kulturních (MKZ) a sportovních (MSZ) zařízení do jedné s názvem Městská kulturní a sportovní zařízení. V článku je uveden výtah z předložené důvodové zprávy poskytující informace, které byly zpochybněny v rozpravě na zastupitelstvu města a výsledkem bylo, že návrh rady města na sloučení MKZ a MSZ byl zastupitelstvem zamítnut.

V uvedeném článku je však také vyjádření starosty města Karla Filipa, „že i přes současný neúspěch v zastupitelstvu není sloučení MKZ a MSZ pasé. Budeme se je snažit dále prosazovat.“ Forma množného čísla ve vyjádření starosty města signalizuje, že se pravděpodobně nejedná pouze o jeho názor, ale kdo je za tím „my“? Jestli celá rada města, můžeme pouze spekulovat.

Zarážející na celé věci je to, že představitel města plus „další“ veřejně říkají, že rozhodnutí zastupitelstva města není pro ně zavazující. Tady je nutné upozornit na znění zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 84, odst. 2e, kde je uvedeno: - Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny. Současně s tím je vhodné poukázat na § 83, odst. 1 zákona o obcích, který členům zastupitelstva obce ukládá zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží. V duchu demokratických zásad je v jednacím řádu zastupitelstva města v čl. 9, odst. 7 uvedeno, že usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Návrh usnesení, předložený radou města, získal pouze 9 hlasů z potřebných 11 k získání nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

V závěru musím konstatovat, že za 20 let mého členství v zastupitelstvu města Nové Strašecí si nevzpomínám, že by vedení města z jakékoli společensko-politické formace takto veřejně vystupovalo proti přijatému usnesení zastupitelstva města a případně uvažovalo o tom, opětovně předložit návrh usnesení, které bylo zastupitelstvem již jednou zamítnuto.

PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.,

Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.